Kaspar  Szymanski photo

Kaspar Szymanski

Co-Founder & CTO AKOM360